L-7011

FRESHIGH shanghai 2016

Photography :Raitt LIU

Architect :dongqi Architects

Photography :Raitt LIU

Architect :dongqi Architects

L-6897L-6920L-6883L-7011L-6971-2L-6944L-6932L-7016