609469-2

FRESHIGH shanghai 2016

Photography :Raitt LIU

Architect :dongqi Architects

 

L-6897

 

 

L-6920

 

 

L-6883

 

 

L-7011

 

 

L-6971-2

 

 

L-6944

 

 

L-6932

 

 

L-7016