WechatIMG2838

Basd BAN shanghai 2020

Photography :Raitt LIU

Architect :栋栖设计